Päivitetty 1.9.2019

Asiakkaiden henkilötietoja kerätään asiakasrekisteriin eri palveluiden yhteydessä. Tästä rekisteriselosteesta selviää, mitä tietoja kerätään ja mihin niitä käytetään.

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §.

Rekisterinpitäjä

Siivouspalvelu Loiste Oy, Hiltusentie 20 A 5, 90640 Oulu

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Martta Määttä, p. 044 986 9536

Rekisterin nimi

Siivouspalvelu Loiste Oy asiakasrekisteri. Rekisteri koostuu useammasta alarekisteristä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisterin tietoja käytetään Siivouspalvelu Loiste Oy:n omaan suoramarkkinointiin, mikäli asiakas on antanut suoramarkkinointiin nimenomaisen luvan. Rekisterin nimi- ja osoitetietoja ei luovuteta kolmannen osapuolen suoramarkkinointitarkoituksiin. Siivouspalvelu Loiste Oy käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseksi asiakaslähtöisesti.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri koostuu useammasta pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan kootusta erillisestä rekisteristä. Yhdessä nämä muodostavat asiakkaasta tallennetut tiedot seuraavasti:

  • Asiakkaan yhteystiedot ja yhteydenoton mahdollistavat tiedot: sukunimi, etunimet, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muut asiakaskohtaiset tiedot. Mahdollinen kielto luovuttaa asiakkaan osoite- tai muita tietojaan muille yrityksille suoramarkkinointia varten. Halutessaan asiakas voi antaa rekisterinpitäjälle luvan suoramainontaan ja yhtä lailla peruttaa sen.
  • Asiakkaan yhteydenottopyynnön käsittelyssä ja toimittamisessa tarvittavat tiedot: asiakkaan ilmoittama puhelinnumero ja sähköpostisoite yhteydenottoja varten

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun

  1. Asiakas osallistuu arvontaan tai jättää yhteydenottopyynnön.

Suoramarkkinointilupa tallennetaan asiakkaan nimenomaisella markkinointiluvalla. Suoramarkkinointikielto / suoramarkkinointiluvan poistopyyntö tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella. Sähköiseen suoramarkkinointiin (kuten sähköposti, tekstiviestit) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti. Asiakkaan tilaushetken mukainen tieto luottokelpoisuudesta tarkistetaan Asiakastieto Oy:n järjestelmästä ja kotiosoitteen tieto Väestörekisteristä käytettäessä rahoitusyhtiöiden maksutapoja.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Konekielinen aineisto: asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen sovitut työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietokannan henkilökohtaisten käyttöoikeuksien ja eri käyttäjätasojen avulla käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin.

Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.